Barcelona, Pagan Paradise. Anthony Pilley

Exhibition of paintings
29 October - 27 November, 2011

Museu del Càntir, Argentona

Museu del Càntir
Argentona (Barcelona)
Catalonia, Spain
www.museucantir.org

anthonypilley@yahoo.com

Biography of Anthony and information about the exhibition

ENGLISH

Born in Boston, Massachusetts to English parents, from the age of two he grew up in Edinburgh, where his father took up a post at the university. He studied at Edinburgh College of Art and in 1984 moved to Barcelona. A decisive moment came in 1987, when he decided to print an initial 2,000 copies of a painting of the Sagrada Familia, completed shortly after his arrival. The poster of that painting was an instant success, reaching a wide public and becoming emblematic of Barcelona both before and after the Olympic Games of 1992. He followed this up in 2002 with a highly detailed figurative painting of a surrealist Les Rambles, which took seven years to paint. An infinite number of children and adults throughout the world have found enjoyment in these printed images. They are still on sale on Les Rambles today and continue to be popular (www.barcelonaprints.com).

His approach to painting in the current exhibition is largely intuitive, allowing the work and its expressive character to develop autonomously. His interpretation of the painting and a title for it will arrive after it has begun. The final results –obscure, disturbing or even comic– may surprise and provoke us but are never intended merely to shock.

The paintings consist of juxtaposed images born from his 27 years in this rapidly-changing city. No doubt the title could apply to other large cities but Barcelona is the one where he has lived and it fits the description well.

As a painter, he feels it is important to react to such changes. As our attention spans shorten and we become drowned in waves of ephemera, paint holds the power to create a lasting image.

CATALÀ

Nascut a Boston, Massachusetts, de pares anglesos. Va créixer a Edimburg, ciutat on el seu pare va ser destinat per exercir un treball a la Universitat. Va estudiar a la Edinburgh College of Art, i el 1984 es va traslladar a Barcelona. Un moment decisiu a la seva vida va arribar el 1987, quan va fer imprimir un tiratge inicial de 2.000 còpies d’un quadre de la Sagrada Família. L’èxit va arribar a l’instant, tot guanyant popularitat entre un públic molt divers i convertint-se en emblema de la ciutat, tant abans com després dels JJOO de 1992. Més tard, i després de set anys de treball, un quadre detallat de les surrealistes Rambles de Barcelona, va gaudir d’un èxit semblant. Adults i infants al voltant del món sencer s’han delectat amb les seves obres, les quals segueixen a la venda a les mateixes Rambles, mantenint una popularitat inesgotable (www.barcelonaprints.com).

La forma de treballar que més li atrau es podria descriure com a intuïtiva, intentant deixar que el quadre i la seva natura expressiva creixin amb autonomia. La pròpia interpretació de l’autor cap a l’obra i el títol apropiat, arriben més endavant. El que al final sorgeix pot semblar estrany, inquietant o inclús còmic, però tan sols pretén sorprendre o provocar, no commocionar.

Les obres exposades a “Barcelona, Paradís Pagà” consisteixen en imatges juxtaposades, totes sorgides de 27 anys d’experiències en aquesta ciutat de canvis ràpids. Sens dubte el títol podria ser aplicat a d’altres ciutats grans, però Barcelona és on l’artista ha viscut i, per tant, el títol s’ajusta a la perfecció.

Com a pintor, l’Anthony creu important reaccionar envers aquests canvis. La capacitat de concentració minva constantment i ens ofega en una marea de coses efímeres, però la pintura té la capacitat de crear una imatge duradora.

CASTELLANO

Nacido en Boston, Massachusetts, de padres ingleses. Creció en Edimburgo, ciudad a la que su padre fue destinado para desempeñar un trabajo en la Universidad. Estudió en la Edinburgh College of Art, y en 1984 se trasladó a Barcelona. Un momento decisivo en su vida llegó en 1987, cuando hizo imprimir un tiraje inicial de 2.000 copias de un cuadro de la Sagrada Familia. El éxito llegó al instante, ganando popularidad entre un público muy variado y convirtiéndose en emblema de la ciudad, tanto antes como después de lo JJOO de 1992. Posteriormente, y tras siete años de trabajo, un cuadro detallado de las surrealistas Ramblas de Barcelona disfrutó de un éxito parecido. Adultos y niños alrededor del mundo entero se han deleitado con sus obras, las cuáles siguen a venta en las mismas Ramblas, manteniendo una popularidad incansable (www.barcelonaprints.com).

La forma de trabajar que más le atrae podría describirse como intuitiva, intentando dejar que el cuadro y su naturaleza expresiva crezcan con autonomía. La propia interpretación del autor hacia la obra, y el título apropiado, llegan posteriormente. Lo que al final surge puede parecer extraño, inquietante o incluso cómico, pero solo pretende sorprender o provocar, no conmocionar.

Las obras expuestas en “Barcelona, Paradís Pagà” consisten en imágenes yuxtapuestas, todas surgidas de 27 años de experiencias en esta ciudad de cambios rápidos. Sin duda el título podría aplicarse a otras ciudades grandes, pero Barcelona es donde el artista ha vivido y, por tanto, el título se ajusta a la perfección.

Como pintor, a Anthony le parece importante reaccionar a estos cambios. La capacidad de concentración se merma constantemente y nos ahoga en una marea de cosas efímeras, pero la pintura tiene la capacidad de crear una imagen duradera.